ZŠ Prosiměřice
Základní školaProsiměřice

Historie po roce 1945

Po osvobození Prosiměřic 8. května se v následujících dnech a týdnech situace konsolidovala. Postupně docházelo k osidlování českými občany a stejným tempem se rozvíjely základy místní samosprávy a události následovaly v rychlém tempu jedna za druhou. Stranou nezůstalo pochopitelně ani  školství. V obecní kronice  se píše:

„Do převážně německé obce přichází řada novousedlíků. Mezi nimi kolem 3. června 1945 také první český učitel pan Miloslav Melichar. Ve dnech 8. a 9. června provádí zápis školou povinných  českých dětí z Prosiměřic, Bohunic, Kyjovic, aby již 11. června zahájil vyučování. V průběhu prázdnin ( 6. 8. 1945) byl odvolán a přeložen do Ječmeniště a ihned nastupuje o dva dny později , 7. srpna na místní obecní školu pan Silvestr Kulhánek ustanovený zemskou školní radou v Brně“.

Mimo organizační práce , věnoval velké úsilí zřízení vlastní školní budovy. Škola byla  poškozena bombardováním 7. května . Okna byla vytlučená, střecha i zdivo částečně pobořené. A navíc, cituji z kroniky: ...“školní majetek jakož i inventář nezodpovědnými živly rozkraden...“.

Pro lepší chod školy založil řídící školy  z vlastní iniciativy 26. 9. 1945  místní školní komisi, jež pracovala až do 23. 1. 1946. V komisi byli zastoupeni místní občané: Josef Bíbr, Karel Dobeš, Jan Chaloupka a Silvestr Kulhánek. Téhož dne, kdy ukončila svoji práci první komise, proběhly řádné volby členů a náhradníků místní školní rady. Byli zvoleni: Josef Bíbr, Jan Chaloupka, Josef Žižka a Jan Běhavý. Školu zastupovali řídící učitel Silvestr Kulhánek a učitel Rostislav Kotulan. Náhradníky byli zvoleni František Kulhánek, Karel Mazánek a  Leopold Bořecký.  Navíc byl řídící učitel Silvestr Kulhánek zvolen také za dozorčího důvěrníka okresní péče o mládež pro Prosiměřice.

Do Znojma zavítal 13. 6. 1947 prezident dr. E. Beneš. Mezi vítajícími byli i žáci z Prosiměřic. Pro školní rok 1947 - 48 bylo zapsáno do dvojtřídní školy 55 dětí . Z toho do první třídy 29 a do druhé 26 dětí z Prosiměřic, Bohunic a Kyjovic .

Do konce roku 1947 bylo založeno ještě několik různých kulturních, sportovních i jiných komisí v nichž vždy figuroval řídící učitel  Silvestr Kulhánek. Byl jedním z velmi aktivních občanů v obci. Bohužel, v roce 1948 byl na návrh Místního akčního výboru Národní fronty přeložen  a na jeho místo  byl 21. 3. 1948 jmenován Okresním národním výborem ve Znojmě učitel z Oleksovic,  Miroslav Kratochvíl.

Od roku 1945 působili na národní škole : od 3. 6. - 7. 8. 1945 správce školy Miloslav Melichar,  od 7. 8. - 20. 3. 1948  řídící učitel Silvestr Kulhánek, Miroslav Munduch, Rostislav Kotulan, Jiří Špalek, od 21. 3. - 1948 - 29. 5. 1951 řídící učitel Miroslav Kratochvíl, Vladimír Remeš, od 29. 5. 1951 - ? řídící učitel Přemysl Oštádal.

Do roku konce školního roku 1948 -1949 byla ještě škola v Prosiměřicích tak zvanou expoziturou neboli pobočkou školy v Želeticích. Proto místní občané chtěli  samostatnou  školu v Prosiměřčicích.

 

Zřízení střední školy v Prosiměřicích

Kronikář uvádí, že občané Prosiměřic  již od roku 1945 usilovali o zřízení měšťanské školy v obci. Tuto snahu popisuje následujícími řádky:..“ Z vytýčených úkolů bylo nejdříve splněno zřízení střední školy . Během dvou měsíců byla provedena adaptace bývalé radnice, byl opatřen nový nábytek a tak již 1. září 1948 mohlo být zahájeno v upravené budově pravidelné vyučování. Ředitelem střední školy byl ustaven odborný učitel Ladislav Pospíchal . Zřízením střední školy byl vyřešen problém, který po tři léta volal po rozřešení, ale pro neurovnané poměry politické v obci i ve státě nebylo možno tento přirozený a nutný požadavek prosadit. Prosiměřice získaly konečně střední školu...“ . Tato pro Prosiměřice historická událost se stala ve druhé polovině  školního roku 1948 - 49, kdy škola byla ještě smíšená, ale od školního roku 1949 - 50 již zcela samostatná.

1. září  proběhl zápis do nové školy, kterého se zúčastnily děti z okolních obcí: Bantice (11), Kyjovice (8), Lechovice (15), Oleksovice (27), Práče (24), Stošíkovice (13) a Těšetice (11). Do čtyř třídy bylo zapsáno celkem 129 dětí, z toho z Prosiměřic 12.

V nově otevřené škole byli i noví učitelé: Ladislav Pospíchal (ředitel od 1. 2. 1949 - 1952), Rudolf Dvořák, Jiří Špalek  (přestoupil z obecné školy). Ladislav Láska nastoupil 1. 4. 1949 na místo učitelky Vlasty Patočkové, která přešla do národní školy v Práčích. Dále zde v prvním roce samostatné školy působili R. Benešová, B. Černá, R. Borešová, J. Boreš, M. Orlíková, B. Kuba, J. Beneš, J. Tinka, Jarolínek, Vybíral.               

Firma Lengál z Višňové vybavila školu novými tabulemi, firma Najman z Brna dodala 100 stolků a 55 židliček. Psací stroj a cyklostyl dodala firma Kuneš ze Znojma, rozhlasové zařízení zase firma Matyasko ze Znojma.

Začátkem školního roku byla ustavena ve všech třídách žákovská samospráva. Z třídních výborů byl vytvořen školní ve složení: předseda Antonín Řezáč, jednatelka Anežka Zimková, pokladník Draha Krchňavá a členové výboru Josef Súkup a Smrčková. Žákovský výbor organizoval mimotřídní činnost žáků a pomáhal učitelům při organizování různých soutěží. Ve škole byla rovněž v roce 1948 vybudovaná učitelská a žákovská knihovna. Učitelská obsahovala 117 svazků knih v hodnotě 7 560 Kč a žákovská měla 308 svazků v hodnotě 28 600 Kč.

Sdružení rodičů a přátel školy ( SRPŠ ) bylo založeno 26. září 1948 a do  jeho čela zvolen Josef Bíbr z Prosiměřic  Josef Pešek z Těšetic   byl místopředsedou, pokladníkem  Václav Liška z Bantic, jednatelem Jan Tříska z Práčí. Paní Veselá z Kyjovic, František Sysel ze Stošíkovic byli revizoři účtu. Členy výboru se stali Anna Dohnalová z Lechovic a Alois Plachý z Oleksovic. Posláním SRPŠ byla hlavně podpora činnosti školy a spolupráce rodičů se školou. V jednotlivých obcích zvolení důvěrníci zabezpečovali styk obce se školou. Výbor se pravidelně obměňoval začátkem každého školního roku.

Ve školním roce  1949 - 50 bylo zapsáno celkem 171 dětí do šesti tříd.. Došlo ke změně v učitelském sboru. Pan František Láska odešel na přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy university v Brně. Novými členy pedagogického sboru  byli: Bohuslava Černá, Bartoloměj Linda, Božena Filová, František Vybíral, Nina Drlíková a Růžena Borešová. V dalším školním roce posílila učitelský sbor Miluše Hladká.

1.září 1952 se stal ředitelem školy Stanislav Bláha a jeho zástupcem od následného školního roku 1953  Rudolf Dvořák (funkci zástupce ředitele zastával do roku 1972, kdy byl jmenován okresním školním inspektorem).

Od roku 1950  do roku 1990 působila na škole pionýrská organizace, jež se podílela především organizováním volného času dětí. Žáci byli v různých zájmových kroužcích, pořádali se výlety, sportovní soutěže, letní tábory na Vranovské přehradě atd.. V roce 1955 zakoupilo SRPŠ pro školu televizor, který podle zápisu v  kronice patřil k prvním v Prosiměřicích. .

Od 1. září 1957 byla zřízena ve škole školní družina a  vedoucí vychovatelkou se stala Božena Bláhová.